Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
25.1.2012..

Konferencija: "Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba"

Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci organizira u suradnji s Hrvatskom udrugom za poredbeno pravo i Pravosudnom akademijom znanstvenu konferenciju pod nazivom "Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba". Konferencija će se održati 24. veljače 2012. godine u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
Konferencija ima za cilj pravnoj i široj javnosti približiti koncept nepoštenih ugovornih odredaba, posebice imajući u vidu njihovo učestalo pojavljivanje u svim vrstama građanskopravnih ugovora.
Posebnoj dinamičnosti i zanimljivosti konferencije pridonosi proučavanje nepoštenih ugovornih odredaba u posebnim vrstama građanskopravnih ugovora, kao npr. u ugovorima o osiguranju, ugovorima u kreditu, u ugovorima o licenciji, u općim uvjetima poslovanja investicijskih društava, u općim uvjetima poslovanja operatora na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga, u ugovorima o pružanju internetskih usluga itd.
 
Na konferenciji će osobita pažnja biti posvećena pitanjima na koji način treba tumačiti i primjenjivati zakonske odredbe o nepoštenim ugovornim odredbama bilo u posebnim ili općim zakonima, koji su kriteriji za kvalifikaciju ugovorne klauzule kao nepoštene kojima se prilikom njezine ocjene treba rukovoditi, te do kakvih bi posljedica spomenuto postupanje hrvatskih sudova moglo dovesti. 

Ispunjene prijavnice mogu se dostaviti telefaksom na broj 051/359-595 ili elektroničkom poštom na adresu zeup@pravri.hr.
 
Za sve dodatne informacije kontaktirati:
Prof.dr.sc. Vesna Tomljenović i dr.sc. Emilia Mišćenić
tel. 051/359-684 ili 051/359-528
fax: 051/359-595
centrala: 051/359-500
e-mail:
zeup@pravri.hr


 
Dokumenti:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: