Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
4.5.2012..

Službeni list EU na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, Ured za publikacije EU objavio je prvo izdanje Službenog lista EU na hrvatskom jeziku koje sadržava tekstove obvezujućih pravnih akata. Ovo (posebno) izdanje obuhvaća akte usvojene od 1952. godine do dana pristupanja, a objavljeni tekstovi podijeljeni su u 20 poglavlja koja slijede raspored iz Direktorija važećeg zakonodavstva Europske unije.
 
Kako je navedeno u uvodnoj napomeni tog prvog posebnog izdanja Službenog lista na hrvatskom jeziku, akti objavljeni u posebnom izdanju, uz određene iznimke, objavljuju se u obliku u kojem su bili objavljeni u Službenom listu na izvornim službenim jezicima. Stoga pri uporabi posebnog izdanja treba uzeti u obzir naknadne izmjene, prilagodbe ili odstupanja koje su usvojile institucije, Europska središnja banka ili su predviđene u Aktu o pristupanju.
 
Posebno izdanje sadržava dva sustava numeracije stranica: 1) izvorna numeracija stranica, zajedno s datumom objave izdanja na službenim jezicima EU, a kada se prilikom citiranja akata upućuje na Službeni list, potrebno je navesti stranicu sukladno izvornoj numeraciji; i 2) numeracija stranica posebnog izdanja neprekinuta je i ne smije se navoditi prilikom citiranja akata.
 
Ovo – prvo posebno izdanje Službenog lista na hrvatskom jeziku sadrži pravne akte u poglavlju 13. – Industrijska politika i unutarnje tržište.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: