Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Radni dokumenti institucija EU

Radni dokumenti – što se odnose ili na razvoj zakonodavstva ili na kreiranje neke politike – iznimno su važan izvor informacija. Za njihovo uspješno pronalaženje i praćenje nužno je barem osnovno poznavanje načina rada institucija.

Kao i u slučaju ostalih službenih publikacija, njihove nam reference najčešće mogu pomoći u pronalaženju dokumenta, premda neki dokument može imati višestruke reference, ovisno o kontekstu, a to, dakako, često svara konfuziju. Također je važno napomenuti da upravni postupci i priprema prijevoda mogu prouzročiti kašnjenja u objavljivanju dokumenata, a u nekim slučajevima dokument nikad i ne bude javno objavljen.

Radni dokumenti Komisije

S obzirom da je Europska komisija jedina institucija s ovlastima podnošenja zakonodavnih prijedloga u okviru prava EU, ogroman dio njezinih dokumenata odnosi se upravo na zakonodavni postupak. Prijedloge što se odnose na vanjsku i sigurnosnu politiku i pravosudnu i policijsku suradnju podnose ili države članice ili Vijeće ministara.

COM i JOIN dokumenti

Komisija svake godine objavljuje velik broj radnih dokumenata u seriji pod kraticom COM (primjerice COM(2012) 123). Radi se o jednoj od najvažnijih kategorija dokumentacije EU u kojoj se objavljuju sljedeće skupine tekstova:

  1. Dokumenti vezani uz politike (Policy documents) – u ovu skupinu ubrajamo bijele i zelene knjige. Prije podnošenja formalnog prijedloga, Komisija često, pripremajući svoja stajališta o određenoj politici ili smjeru djelovanja, traži mišljenje zainteresiranih strana (država članica, nevladinih udruga i organizacija, lobističkih skupina i sl.). Dokument kojim poziva na javnu raspravu o određenoj temi naziva se zelena knjiga, dok u bijeloj knjizi Komisija donosi konkretne prijedloge za djelovanje na specifičnom području s namjerom savjetovanja prije izrade konkretnog zakonodavnog prijedloga. Cjelovite tekstove bijelih i zelenih knjiga objavljenih od 1983. do 2001. možete pronaći na stranici Archive of European Integration. 

  2. Obavijesti i izvještaji (Communications and reports) – za većinu programa koje provodi, Komisija je obvezna pripremiti izvještaj nakon što završi jedno financijsko razdoblje. U obavijestima Komisija definira politiku Unije u određenim, specifičnim pitanjima.

  3. Zakonodavstvo u pripremi (Draft legislation) – sve zakonodavne prijedloge Komisija objavljuje u obliku COM dokumenta – time započinje zakonodavni postupak. Prijedlog se sastoji od dva dijela: uvodnog pojašnjenja (Explanatory memorandum) što se nalazi na početku dokumenta i u kojem Komisija sažima razloge zbog kojih predlaže određeni zakonodavni akt, te od teksta samog zakonodavnog prijedloga.
    Sve do 1999. godine tekstovi prijedloga Komisije bili su, osim u COM dokumentima, objavljivani i u Službenom listu serije C, ali bez uvodnog pojašnjenja. Nakon 1. srpnja 1999. godine prijedlozi iz Službenog lista serije C dostupni su isključivo u elektroničkom obliku te serije s oznakom OJ CE, dostupnoj u bazi podataka Eur-lex.

Reference COM dokumenata pojavljuju se u sljedećem obliku:


COM [godina] [broj] final (primjerice COM (2010) 152 final) pri čemu “final” označava konačnu verziju teksta odobrenog za javno objavljivanje.


U siječnju 2012. Komisija je uvela dodatne kratice za kategoriju pripremnih dokumenata koji su dotad bili poznati pod oznakama COM i SEC. Oznaka SEC posve nestaje iz primjene, a zamjenjuje ju kratica SWD kojom su sada označeni radni dokumenti osoblja i zajednički radni dokumenti osoblja Glavnog tajništva EK.

Kratica JOIN će se odnositi na prijedloge, obavijesti i ostale dokumente što su ih zajednički usvojili Europska komisija i Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku. Kraticom COM odsad će biti označeni isključivo dokumenti što ih je objavila sama Komisija. Spomenute promjene nužno znače i promjene u strukturi tzv. CELEX brojeva u sektoru 5 koji se odnosi na pripremno zakonodavstvo. COM, JOIN, SEC i SWD dokumenti dostupni su u bazi podataka Eur-Lex u rubrici pod naslovom Preparatory acts.

 

SEC tj. SWD dokumenti

SEC dokumenti su interni radni dokumenti Komisije koji često nisu javno dostupni. Najčešće nose oznaku Commission Staff working paper ili Staff working document kako bi se razlikovali od Komisijinih COM dokumenata. Hoće li neki tekst biti objavljen u seriji SEC ili seriji COM često se može činiti sasvim proizvoljnim: neki godišnji izvještaji pojavili bi se jednih godina kao COM dokumenti, a drugih kao SEC dokumenti.

Nakon što je Europsko vijeće u Goeteborgu 2001. godine odlučilo zatražiti izradu procjena gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka Komisijinih zakonodavnih prijedloga, sve su takve procjene bile objavljivane u seriji SEC. S obzirom da je SEC dokumente bilo teško pronaći - što je posve u proturječju s europskom politikom otvorenosti i transparentnosti - Komisija je bila odlučila uspostaviti stranicu Impact Assessment na kojoj je objavila tekstove procjena učinaka zakonodavnih prijedloga od 2002. godine nadalje. To je dovelo i do standardizacije prakse vezane uz objavljivanje procjena utjecaja.

Nakon proširenja iz 2004. godine, Komisija je – u cilju smanjenja troškova prijevoda tekstova na rastući broj službenih jezika EU – odlučila skratiti COM dokumente na najviše 15 stranica, te istovremeno poboljšati njihovu čitljivost. Kao rezultat te odluke, većina statističkih i ostalih pozadinskih informacija koji su bili dio teksta COM dokumenta, sada se objavljuju zasebno u obliku “radnog dokumenta Komisije” ili SEC dokumenta koji je najčešće dostupan samo na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Kao što smo već spomenuli, serija SEC preimenovana je u siječnju 2012. godine u seriju SWD (Secretariat Working Document), a kratica SEC je posve izbačena iz uporabe.


Dokumenti Europskog parlamenta

Kao jedina institucija čiji su članovi izravno izabrani na izborima u Europskoj uniji, Europski parlament (EP) ima ključnu ulogu u osiguranju demokratske ravnoteže u zakonodavnom postupku kao i u procesu kreiranja politika. Velika većina dokumenata Parlamenta odnosi se na zakonodavni postupak, bilo u obliku izvještaja i studija ili u obliku rasprava.


Komisija zakonodavni prijedlog najprije šalje Europskom parlamentu tj. nadležnom parlamentarnom odboru koji će analizirati prijedlog. Jedan od članova nadležnog odbora bit će imenovan izvjestiteljem (rapporteur) za dotični prijedlog, te će slijedom toga sastaviti i prezentirati izvještaj. Danas se izvještaji o Komisijinim prijedlozima objavljuju isključivo u elektroničkom obliku na stranicama Parlamenta.


Parlament se bira na mandat od pet godina, a trenutačno je na snazi sedmi parlamentarni saziv (od 2009. do 2014.). Reference dokumenata što ih objavljuje Europski parlament obično sadrže i oznaku parlamentarnog saziva, iza čega slijedi redni broj dokumenta, primjerice A7-0273/2010.

Svi dokumenti Europskog parlamenta također dobivaju i oznaku koja počinje sa PE. Svi dokumenti od 1979. do 1989. bili su objavljivani u tiskanom obliku; od 1989. do 1999. godine bili su objavljivani na mikrofišu.

Parlament je vrlo brzo uvidio važnost interneta kao sredstva izravne komunikacije s vlastitim biračim tijelom, pa je nedugo nakon pokretanja poslužitelja EUROPA – pokrenuo vlastiti poslužitelj – EUROPARL . Od 1999. dokumenti Parlamenta dostupni su isključivo online na spomenutom poslužitelju.

Dokumenti Vijeća ministara i Europskog vijeća

Unatoč njegovoj krucijalnoj ulozi u donošenju zakonodavstva, Vijeće gotovo da i ne objavljuje nikakve dokumente osim sažetaka rasprava. U slučajevima kada su nužni dugi pregovori oko konačnog teksta nekog prijedloga, objavljuju se zajednička stajališta (engl. common positions) iz kojih se nazire što bi pravni akt mogao sadržavati. Ponekad su zajednička stajališta popraćena izjavom u kojoj Vijeće izražava svoj stav u slučaju da se ne slaže s amandmanima što ih predlaže Europski parlament.

Što se tiče Europskog vijeća, ono najčešće nakon održavanja sastanka objavljuje zaključke (engl. conclusions). Ranije su tekstovi zaključaka Europskog vijeća bili objavljivani u publikaciji pod nazivom Bilten Europske unije, no ta - inače vrlo korisna publikacija - prestala je izlaziti 2009. godine. Sada su tekstovi zaključaka Europskog vijeća dostupni u elektroničkom obliku na stranicama Europskog vijeća , kao i u repozitoriju Archive of European Integration .

 


Datum posljednje nadopune: 23. 4. 2013.
 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: