Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Zbirka i usluge Centra

Tiskana građa

Osim tiskanih monografskih, serijskih i periodičnih publikacija institucija Europske unije, zbirka EDC-a obuhvaća niz izdanja Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija, kao i izdanja neovisnih europskih akademskih i istraživačkih institucija i komercijalnih izdavača vezanih uz europsko pravo i politike. 
 
Tematski, zbirka objedinjuje raznovrsnu literaturu koja obrađuje pravne i druge aspekte djelovanja Europske unije u nizu područja, od institucionalnih pitanja, pravosuđa i suradnje u kaznenim stvarima, tržišnog natjecanja, ekonomske politike i oporezivanja, preko prava društava, slobode kretanja ljudi, kapitala, dobara i usluga, intelektualnog vlasništva, politike zapošljavanja i radnog prava, socijalnih pitanja i ljudskih prava, zaštite potrošača, prometne politike, znanosti i istraživanja, do obrazovanja i kulture.

Elektonička građa

Uz osiguranje pristupa nizu službenih baza podataka i online izvora primarnog i sekundarnog prava EU, sudske prakse i pripremnog zakonodavstva, pretraživanje specijaliziranih online servisa poput primjerice European Sources Online, EDC omogućuje i osigurava pristup i pretraživanje elektroničkih izvora informacija i svih pravnih baza podataka koje posjeduje Biblioteka Pravnog fakulteta (Jstor, WestLaw, LexisNexis, HeinOnline, EBSCO i dr.).

Usluge Centra 

 • pristup fondu i zbirkama EDC-a;

 • stručna pomoć pri pretraživanju i korištenju zbirke i ostalih izvora informacija; 

 • dostava tekstova zakonodavnih prijedloga ili usvojenih akata EU;

 • organizacija seminara, radionica i edukativnih programa vezanih uz informacijske izvore, a posebice uz izvore prava Europske unije; 

 • pružanje informacija o svim aktivnostima i izdanjima Pravnog fakulteta vezanim uz Europsku uniju; 

 • pristup informaicjksom servisu European Sources Online  

 •  

  diseminacija informacija putem elektroničkog biltena EUROPA info.

   

 

Kontakt:

Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Europski dokumentacijski centar - EDC 

dr. sc. Andrea Horić, voditeljica

Aleksandra Čar, informacijski specijalist

Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr 


Datum posljednje nadopune: 3. 6. 2014.

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: